Projekty

Projekty mateřské školy Paculova

projekty

Malá technická univerzita

Malá technická univerzita

Cílem projektu Malá technická univerzita je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí, ale i jejich pedagogických pracovníků o technické obory. Prostřednictvím programu MTU pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. Lekce jou připraveny nejen s pedagogy a psychologem, ale také s architektem či projektanty. Více podrobností najdete na https://www.mtuni.cz/mtu-pro-ms

Co program dětem přináší?

+ tvoření podle vzoru (součinnost oko-ruka) i vlastní tvoření

+ individuální přístup

+ práci samostatnou i ve skupinách

+ rozvoj prostorové orientace a představivosti

+ logické myšlení ( analyticko-syntetické postupy, abstraktní převést v konkrétní)

+ koncentrace pozornosti a vnímání

+ procvičování hrubé a jemné motoriky

+ rozvoj komunikačních dovedností

+ hodnocení a sebehodnocení dětí

INKLUZE V MŠ PACULOVA II

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich  zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy

SKUPINOVÁ A INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA ČEŠTINY

Cíle projektu  

  • začlenění dítěte do komunity vrstevníků ve škole,
  • zvládání základů českého jazyka před zahájením poviiné školní docházky,
  • eliminace ohrožení školním neúspěchem v důsledku špatné znalosti vyučovacího jazyka

ŠABLONY PRO MŠ PACULOVA III

OPERAČNÍ VÝZVA VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ – „ŠABLONY PRO MŠ

Cíl projektu 

  • Projekt je zaměřen na dočasnou personální podporu – školního asistenta. Škola bude moci poskytnout větší podporu dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

GLOBUS LEPŠÍ SVĚT

Poděkování

Společnost Globus lepší svět darovala naší mateřské škole 50 000 Kč na vybudování altánu – venkovní učebny na environmentální a projektovou výuku na zahradě mateřské školy. Výstupem pak bude možnost komunitního a mezigeneračního setkávání na zahradě školy.

Kontakty MŠ

Omluvy – 731 163 657

Omluvy Ježečci – 724 239 401

Omluvy Veverky – 734 643 468

Adresa: Paculova 1115, Praha 9, Černý Most

Vedoucí školní jídelny

Jana Kešnerová – 731 156 655

Podporují nás :